Beast

44" x 33.5"

Beast, 44" x 33.5", Paula Kovarik

Beast, detail, Paula Kovarik