Focus on Something Else

32" x 32"

Focus on Something Else, 32" x 32", Paula Kovarik

Focus on Something Else, detail, Paula Kovarik